คอร์สเรียนออนไลน์

  • Showing all 4 results

฿1,990.00

📌เนื้อหาอบรมประกอบไปด้วย

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีภาษีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง
♦️ประเด็นภาษีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ควรรู้
♦️สัญญารับเหมาก่อสร้างจะต้องติดอากรแสตมป์จำนวนเท่าไหร่
♦️การคำนวนอากรแสตมป์ ต้องติดอากรแสตมป์กี่บาท
♦️ประเด็นภาษีหัก ณที่จ่าย
♦️ปัญหาของธุรกิจรับเหมา สำหรับการเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ หรือเงินจอง
♦️การบันทึกบัญชีสำหรับเงินรับล่วงหน้า และการออกใบกำกับภาษี
.
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ~
กรณีทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา
🔸 ต้องรู้อะไรบ้างเมื่อทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา
🔸 การคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
🔸 ค่าลดหย่อนภาษี
🔸 การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
🔸 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
🔸 การหักค่าใช้จ่ายของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
🔸 คู่มือการยื่นแบบ ภงด.94 และ ภงด.90 พร้อมตัวอย่างการคำนวณ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ~
กรณีทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล
🔸 การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
🔸 การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างทางบัญชีและภาษี
🔸 ต้นทุนการก่อสร้างมีอะไรบ้าง
🔸 ผังบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
🔸 ตัวอย่างการจัดทำตารางสรุปการรับรู้รายได้
🔸 ตัวอย่างการเปิดใบกำกับภาษีขาย ในการรับเหมางานก่อสร้าง พร้อมเอกสารประกอบ
🔸 ตัวอย่างการสรุปค่างวดงานการรับเงิน