บริการ

office-with-documents-money-accounts-(2)

บริการวางระบบบัญชี

บริการวางระบบและดูแล งานซื้อ-ขาย-งานผลิต-งานบริการ ทางด้านขั้นตอนและทิศทางการเดินเอกสารภายใน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

 1. สำรวจ วางแผนและวิเคราะห์งาน
  • เข้าไปสำรวจโครงสร้างเดิมทั้งหมด
  • ผังแสดงการเดินข้อมูลและเอกสาร
  • รายละเอียดการดำเนินงาน ข้อมูลทางการตลาด การเงิน
 2. ออกแบบและกำหนดระบบบัญชี
  • ผังบัญชี รหัสบัญชี
  • ระบบฐานข้อมูล เช่น รหัสลูกหนี้ รหัสเจ้าหนี้ รายละเอียดสินค้า
  • รูปแบบเอกสารใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน
 3. จัดเตรียมความพร้อมพนักงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
  • องค์กรต้องมีความพร้อมด้านบุคคลากร
  • ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลากรและผู้บริหาร เพื่อความรวดเร็วและคุณภาพในการทำงาน
 4. การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม
 5. การบันทึกข้อมูล
 6. การเรียกดูข้อมูลและการนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้
 7. การจัดเก็บสำรองข้อมูล
 8. การแก้ไขปัญหาอันจะเกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม
 9. ประเมินการทำงาน-ทดสอบและติดตามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างแล้ว ผลที่คาดว่าจะได้รับสูงสุด คือ โปรแกรมสามารถบรรจุข้อมูลเพื่อบริหารด้าน STOCK, การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องทั้งสิ่งที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมคือ รหัสสินค้าและรายละเอียดสินค้าเพื่อสร้างฐานข้อมูลในระบบ  Express