Blog

311088399_1465435247270150_4692628207665958578_n

🤔 หลายคนสับสน เรื่องของการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน ต้องยื่นแบบภาษีอะไร ⁉️

👉ภ.ง.ด.1 คือ คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ 40 (2) ยกตัวอย่างเช่น เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เป็นต้น โดยยื่นแบบเฉพาะพนักงานที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น
👉ภ.ง.ด.1 ก. คือ คือใบสรุปการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการอื่นที่จ่ายให้กับพนักงาน ภาษีที่นายจ้างออกแทนให้และภาษีของพนักงานรอบรายปี ต้องทำส่งเพื่อแจ้งให้สรรพากรทราบโดยไม่เสียค่าอะไรเพิ่มเติม ใช้สำหรับแจ้งพนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีรายได้ไม่ถึงฐานที่ต้องเสียภาษีก็ตามและนำส่งกรมสรรพากรแค่ปีละหนึ่งครั้งก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป
——————————————————————
❤️รายได้ตามมาตรา 40(1) คือเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น
– เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
– เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง
– เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน ซึ่งนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
– เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ
– เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น มูลค่าของการได้รับประทานอาหาร เป็นต้น
❤️รายได้ตามมาตรา 40(2) คือ
เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็น
– ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด
– เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
– เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับเนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้
– เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน ที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
– เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ
– เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือ จากการรับทำงานให้นั้น ไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
💡สรุป
👩‍👧‍👦 พนักงานบริษัท —— > ยื่นแบบภงด.1 -40(1)
👫 บุคคลภายนอก——-> ยื่นแบบภงด.1 – 40(2)
หรือ ยื่นแบบภงด.3
** 40(1) รายได้ เกิน 1.8 ล้านต่อปี ไม่ต้องจด Vat
** 40(2) รายได้ เกิน 1.8 ล้านต่อปี จดVat
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
🌟 Q & A 🌟
ข้อ 1
🔹คำถาม : บริษัท มีพนักงาน 3 คน ในบริษัทไม่มีใครถึงเกณฑ์ที่เสียภาษีต้องยื่น ภงด.1 หรือไม่
🔸คำตอบ : หากไม่มีพนักงานคนใดถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี บริษัทไม่จำเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งเพื่อนำส่ง
แต่หากมี 1 คนถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี บริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งแบบ ภงด.1 ทุกคน
ข้อ 2
🔹คำถาม : เมื่อบริษัทต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงานบริษัทของตัวเองบริษัทต้องนำส่งด้วยแบบภงด.1 หรือ ภงด.3
🔸คำตอบ : กรณีเป็นพนักงานภายในของบริษัท ให้นำส่งด้วยแบบ ภงด.1 / เงินเดือน+เงินได้อื่นๆ บริษัท
และคำนวณการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ด้วยอัตราก้าวหน้า
ไม่ใช่ 3%
ข้อ 3
🔹คำถาม : ค่าคอมเดือนธันวาคม บริษัทจ่ายให้พนักงานเดือนมกราคมปีถัดไป บริษัทต้องนำส่งแบบ ภงด.1 ในเดือนใด
🔸คำตอบ : ต้องเข้าหลักการก่อนนะคะ
⁃ นิติบุคคล รับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย เกณฑ์คงค้าง
⁃ บุคคลธรรมดารับรู้เกณฑ์เงินสด
🔺 นั่นหมายความว่า หากบริษัทมีการจ่ายค่าคอมในเดือนใด จะถือเป็นเงินได้ของพนักงานในเดือนนั้น และเมื่อมีการนำส่ง ภงด.1 ภาษีหัก ณที่จ่าย หักเดือนไหน ถือเป็นภาษีที่ต้องนำส่งเดือนนั้น ไม่สนใจว่าเป็นค่าคอมของเดือนใน ไม่เอามาปนกัน
♥️ ส่วนบริษัทก็รับรู้ค่าคอมมิชชั่นเป็นของเดือนที่เกิดขึ้น
หากยังไม่มีการจ่าย ก็เป็นรายการค้างจ่าย
❤️~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❤️