Blog

325770396_571633098151913_1316762686712756345_n (1)

🏡เปิดบริษัทฯ แต่ไม่ยื่นงบการเงิน ระวัง ‼️ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา

🏡เปิดบริษัทฯ แต่ไม่ยื่นงบการเงิน
ระวัง ‼️ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา
🔥หมายเรียก ไม่ยื่นงบการเงิน🔥
นิติบุคคลถ้าไม่ยื่นงบการเงิน กรรมการผู้มีอำนาจหรือหุ้นส่วนผู้จัดการอาจมีโอกาสถูกหมายเรียกจากตำรวจเศรษฐกิจ และหากไม่ไปพบเจ้าหนักงานตามหมายเรียกนั้น มีโอกาสจะโดนหมายจับได้อีก เพราะฉะนั้นไม่ควรนิ่งเฉย ควรจะจัดการปัญหาให้เรียบร้อย
🎯หมายเรียกผู้ต้องหา ครั้งที่ 1
กรณีไม่ยื่นงบการเงินประจำปีภายในห้าเดือน
นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
กรณีไม่ยื่นงบการเงินประจำปีภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี ตามที่กำหนด ในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ผู้ต้องรับโทษประกอบด้วย
1.1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ในฐานะผู้จัดทำบัญชี ตามมาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
1.2 และหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของห้างหุ้นส่วน ตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
1.3 อายุความ 1 ปี โดยเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี
😭ค่า ปรับ ยื่น งบ ล่าช้า
ตารางค่าปรับ 👉https://www.dbd.go.th/…/Rate_of_fine_financial…
🧐 ทำอย่างไรดีเมื่อได้รับหมายเรียกจากตำรวจ กรณีที่บริษัทไม่ได้ยื่นงบการเงิน
ขอแนะนำให้ปฎิบัติตัวดังนี้ค่ะ
1️⃣ให้ไปพบตำรวจตามนัด ณ สถานีตำรวจ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาครับ แล้ว
2️⃣ดำเนินการจ่ายค่าปรับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3️⃣เมื่อได้ใบเสร็จให้ส่งเรื่อง(สำเนาใบเสร็จ) ให้ทางตำรวจเพื่อดำเนินการปิดคดีค่ะ
📍ตัวอย่าง สมมุติท่านไม่ได้ ยื่นงบการเงินรอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ประมาณเวลาคร่าวๆ ในการได้รับหมายเรียกจะเป็นดังนี้
1.ที่กระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มีสิทธิเรียกค่าปรับท่าน ในช่วงเวลา 1 มิถุนายน 2564 จนถึง 30 เมษายน 2565
2.สถานีตำรวจท้องที่ จะได้รับเรื่องจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อนหมดอายุความของกรมพัฒนาธุรกิิจ ประมาณเดือน เมษายน 2565 (ปัจจุบัน อาจได้รับเรื่องตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564) แล้วตำรวจจะต้องออกหมายเรียอย่างน้อย 2 ครั้ง ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เพื่อส่งฟ้องศาลต่อไป
3.เมื่อขึ้นศาล ท่านอาจขอความเห็นใจ ในการผ่อนปรนค่าปรับ แต่ตามกฎหมายได้กำหนดค่าปรับ แก่ ปรับนิติบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท และปรับกรรมการไม่เกิน 50,000 บาท
4.เมื่อตำรวจออกหมายเรียก 2 ครั้งแล้วท่านไม่เข้าพบตามหมายเรียก ตำรวจมีสิทธิ์ออกหมายจับได้ ตามกฎหมาย
การเปิดบริษัทฯ ไม่ใช่ว่า อยากจะเปิดทิ้งๆขว้างๆ
คุณต้องดูและรับผิดชอบด้วยนะคะ