Blog

327339047_909076553435501_5607945781934597869_n

ปรับปรุงถนนหน้าโรงงานหรือออฟฟิศ สามารถนำมาเป็นรายจ่ายของบริษัท ได้หรือไม่อย่างไร

📍ตายแล้ว 😭ถนนหน้าออฟฟิศพัง แล้วรถเข้าออกก็ลำบาก ผู้บริหาร ทุ่มงบ ปรับปรุงถนนหน้าโรงงานหรือออฟฟิศ สามารถนำมาเป็นรายจ่ายของบริษัท ได้หรือไม่อย่างไร⁉️
👉 กรณีนี้ ครูแบ่งที่ดินออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1️⃣ ปรับปรุงถนนในส่วนที่สร้างบนที่ดินที่บริษัทฯ หรือบริษัทฯเช่า
✅บันทึกเป็นส่วนปรับปรุงที่ดิน / บันทึกสินทรัพย์ คิดค่าเสื่อมราคา
✅สามารถ นำมาใช้เป็นภาษีซื้อได้ ไม่ต้องห้าม
กลุ่มที่ 2️⃣ ปรับปรุงถนนในส่วนที่สร้างบนที่ดินของคนอื่น
❌บันทึกเป็นรายจ่ายต้องห้ามทั้งจำนวน
❌ไม่สามารถ นำมาใช้เป็นภาษีซื้อได้ ไม่ต้องห้าม
💜~~~~~~~~~~~~~~~~~~💜
อ้างอิงข้อหารือ
💜~~~~~~~~~~~~~~~~~~💜
สัญญาเช่าที่ดิน
** บุคคลธรรมดาให้เช่าที่ดินเสียภาษีอย่างไร