ดาวน์โหลดเอกสาร

1.แบบฟอร์มใบกำกับภาษี-แจ้งหนี้-ใบส่งของ

2.แบบฟอร์มใบกำกับภาษี-ใบเสร็จรับเงิน

3.แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้-ใบวางบิล

4.แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

5.แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ

6.แบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย

7.แบบฟอร์มใบสำคัญรับ

8.แบบฟอร์มใบเสนอราคา

9.แบบฟอร์มใบเสร็จ-ไม่มี VAT

10.แบบฟอร์มสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน

11.แบบฟอร์มสัญญาเช่ารถยนต์

12.หนังสือยินเยอมให้ใช้รถยนต์ไม่คิดค่าใช้จ่าย

13.แบบฟอร์มสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ

14.รายงานการประชุมขอเปิดบัญชีธนาคาร

15.รายงานการประชุม(ซื้อทองแจกลูกค้า)

16.รายงานการประชุม(พาพนักงานเที่ยว)

17.รายงานการประชุม(งานเลี้ยงประจำปี)

18.รายงานการประชุม(สร้างบุคลิกภาพให้กรรมการ)