Blog

322998284_575465367822989_4042088669245033893_n

คนจะรวยช่วยไม่ได้ ถูกรางวัลที่ 1 ต้องเสียภาษีอย่างไร⁉️

เสียภาษีไม่กลัว กลัวไม่ถูกมากกว่า…
💰💰 คนจะรวยช่วยไม่ได้ ถูกรางวัลที่ 1
ต้องเสียภาษีอย่างไร⁉️
😅 เสียภาษีไม่กลัว กลัวไม่ถูกมากกว่า 555
📍ขั้นแรกต้องรู้ก่อนว่าเราถูกหวยแบบไหน เพราะจริงๆ แล้ว ลอตเตอรี่ที่มีวางจำหน่ายมีอยู่ 2 แบบ โดยความแตกต่างของทั้ง 2 แบบสามารถสังเกตง่ายๆ จากมุมขวาบนของสลาก ที่มีการระบุว่าเป็น “สลากกินแบ่งรัฐบาล” หรือ “สลากการกุศล” ซึ่งแต่ละแบบมีเกณฑ์การถูกหักภาษี และอากรแสตมป์ต่างกันด้วย
🍭แบบที่ 1 : สลากกินแบ่งรัฐบาล
หลายคนคงคุ้นเคยกับ สลากกินแบ่งรัฐบาล แบบธรรมดา สำหรับใครที่ถูกรางวัลจากสลากประเภทนี้ ไม่ต้องเสียภาษีจากเงินรางวัลเต็มจำนวนแต่ต้องเสียค่า “อากรแสตมป์” 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท โดยเฉลี่ยออกมาแล้วเท่ากับจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของเงินรางวัล
💰รางวัลที่ 1 รางวัลเต็มจำนวน 6,000,000 บาท
– เงินที่จะได้รับจริง หากถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังเสียค่าอากรแสตมป์ 0.5% คือ 5,970,000 (หักไป 30,000 บาท)
💜~~~~~~~~~~~~~~~~~~~💜
🍭แบบที่ 2 : สลากการกุศล
สลากการกุศล” คือสลากพิเศษที่จะออกมาคละกับสลากกินแบ่งรัฐบาลทั่วไป เป็นสลากที่มีเป้าหมายนำเงินไปทำบุญ บริจาคต่างๆ มีเงินรางวัลเหมือนกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบปกติทุกอย่าง แต่หากถูกสลากประเภทนี้ จะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 1% ของเงินรางวัล
💰รางวัลที่ 1 รางวัลเต็มจำนวน 6,000,000 บาท
– เงินที่จะได้รับจริง หากถูกสลากการกุศล หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% คือ 5,940,000 บาท (หักไป 60,000 บาท) เป็นต้น
💜~~~~~~~~~~~~~~~~~~~💜
🤑🤑รางวัลดังกล่าวไม่ต้องยื่นเสียภาษีประจำปี เพราะเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(11) ถือว่าโชคดีไปที่มีกฎหมายยกเว้นให้
• มาตรา 42 (11) รางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการ รางวัลสลากกินแบ่งหรือสลากออมสินของรัฐบาล รางวัลที่ทางราชการจ่ายให้ในการประกวดหรือแข่งขัน ซึ่งผู้รับมิได้มีอาชีพในการประกวดหรือแข่งขัน หรือสินบนรางวัลที่ทางราชการจ่ายให้เพื่อประโยชน์ในการปราบปรามการกระทำความผิด �
• ส่วนฝั่งของสลากการกุศลนั้น ถึงแม้จะเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% แต่เงินได้ส่วนนี้ก็ได้รับสิทธิ์ไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีเช่นกัน ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 5 จตุทศ กฤษฏีกา ฉบับที่ 10
😂😂สรุป 👉 ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่องภาษีที่ต้องเสียเท่าไหร่ มันอยู่ที่การถูกรางวัลหรือไม่ 555
💜~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~💜